ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Εκτιμήσεων Ακινήτων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Εκτιμήσεων Ακινήτων”

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022, με MIS 5183830 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτιμήσεων Ακινήτων».

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τρίτη 04/10/2022, 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Εκτιμήσεων Ακινήτων”

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα III – Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς