ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης 23 Διαμερισμάτων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης 23 Διαμερισμάτων”

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης 23 Διαμερισμάτων” με αριθμό πρωτοκόλλου 561/ESTIA 2021/12-04-2021.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 26/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η προμήθεια κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης 23 Διαμερισμάτων”

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών
Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Επιστολή Διευκρινίσεων