ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών”

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος για αιτούντες διεθνή προστασία «EΣTIA 2022», με MIS 5183830, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών», κατά την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία. Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Παρασκευή 16/09/2022, 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών”

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα III – Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Επιστολή Παροχής Διευκρινίσεων